การสตาร์ต MySQL Database Server บน CentOS 6

หลังจากที่ ติดตั้งฐานข้อมูล MySQL เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสตาร์ต MySQL Database Server เพื่อรันเซอร์วิสทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

ใน CentOS 6 จะตั้งชื่อเซอร์วิส MySQL Database Server ว่า mysqld


รันเซอร์วิส mysqd

ใช้คำสั่ง service เพื่อสตาร์ตเซอร์วิส mysqld

[root@cent6 ~]# service mysqld start
Initializing MySQL database:  Installing MySQL system tables...
OK
Filling help tables...
OK

To start mysqld at boot time you have to copy
support-files/mysql.server to the right place for your system

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/bin/mysqladmin -u root -h cent6.example.com password 'new-password'

Alternatively you can run:
/usr/bin/mysql_secure_installation

which will also give you the option of removing the test
databases and anonymous user created by default.  This is
strongly recommended for production servers.

See the manual for more instructions.

You can start the MySQL daemon with:
cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe &

You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl
cd /usr/mysql-test ; perl mysql-test-run.pl

Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!

                                                           [  OK  ]
Starting mysqld:                                           [  OK  ]

 

หากเป็นการรันเซอร์วิส mysqld ครั้งแรกจะมีข้อความต่างๆ ขึ้นมากมาย เหมือนข้างบน เพื่อแนะนำการรันเซอร์วิส พร้อมทั้งเตือนให้มีการเปลี่ยน password ในการใช้ฐานข้อมูล

แนะนำให้รันคำสั่ง mysql_secure_installation เพื่อแก้ไขคอนฟิกต่างๆ ตามคำแนะนำ

[root@cent6 ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current
password for the root user.  If you've just installed MySQL, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):

ใส่รหัสผ่านของ root (ของ mysqld)  ถ้าเป็นการสตาร์ตรันครั้งแรก รหัสผ่านไม่มี ให้กดปุ่ม [Enter] ผ่านไปได้เลย

OK, successfully used password, moving on...
Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.
Set root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:

ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ของ root (ของ mysqld) ไหม ถ้าต้องการให้พิมพ์ “Y” แล้วกดปุ่ม [Enter]

ใส่รหัสผ่านใหม่สองครั้งให้เหมือนกัน

Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y

แนะนำให้ลบสิทธิการใช้งานฐานข้อมูลแบบ anonymous พิมพ์ “Y” แล้วกดปุ่ม [Enter]

หลังจากลบสิทธิ anonymous แล้ว ผู้ใช้ต้องระบุ user, password เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูล

... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y

แนะนำให้ปิดการล็อกอินด้วย root จากเครื่องอื่น (remote)

... Success!
By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] y

แนะนำให้ลบฐานข้อมูลทดสอบ test พิมพ์ “Y” แล้วกดปุ่ม [Enter]

- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] y

พิมพ์ “Y” แล้วกดุป่ม [Enter] เพื่อให้สิทธิและคอนฟิกใหม่ที่แก้ไขมีผล

... Success!
Cleaning up...
All done!  If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.
Thanks for using MySQL!
[root@cent6 ~]#

 

โปรเซสของ MySQL Server

ใช้คำสั่ง ps และคำสั่ง egrep เพื่อดูเฉพาะโปรเซส mysqld

[root@cent6 ~]# ps -ef | egrep "(UID|mysqld)"
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root      2710     1  0 23:24 pts/0    00:00:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --basedir=/usr --user=mysql
mysql     2799  2710  0 23:24 pts/0    00:00:00 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --log-error=/var/log/mysqld.log --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

 

ทดสอบด้วยโปรแกรม mysql

คำสั่ง mysql เป็นโปรแกรม MySQL Client ไว้สำหรับเชื่อมต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล MySQL

ทดลองใช้คำสั่ง mysql

[root@cent6 ~]# mysql
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)

หากขึ้น ERROR แบบด้านบน หมายถึง user, password ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้าฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง

ระบุออปชั่น

  • -u เว้นวรรค แล้วตามด้วยชื่อ user
  • -p แล้วตามด้วย password (ไม่มีเว้นวรรคคั่น) หากไม่ได้ใส่ password จะมีพร้อมต์ให้ใส่ password

คำแนะนำ ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ไม่ให้เห็นรหัสผ่านที่พิมพ์  แนะนำให้ระบุแค่ออปชั่น ‘-p’ แล้วใส่ password อีกที

ตัวอย่างเช่น

[root@cent6 ~]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13
Server version: 5.1.52 Source distribution
Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL v2 license
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>

พิมพ์คำสั่ง quit เพื่อออกจากคำสั่ง mysql

mysql> quit
Bye
[root@cent6 ~]#

 

คอนฟิกให้ สตาร์ต mysqld ตอนบู๊ตเครื่อง

เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้สตาร์ต mysqld ตอนบู๊ตเครื่องโดยอัตโนมัติ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง chkconfig

[root@cent6 ~]# chkconfig mysqld on
[root@cent6 ~]# chkconfig --list mysqld
mysqld          0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off

 

ปิดเซอร์วิส mysqld

ในกรณีที่ต้องการปิดฐานข้อมูล หรือปิดเซอร์วิส mysqld สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง service

[root@cent6 ~]# service mysqld stop
Stopping mysqld:                                           [  OK  ]

 

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.