คำสั่ง เพิ่ม ลบ แสดง route บน OS ต่างๆ

ไม่มีไรมาก ในบทความนี้ ขอรวบรวม วิธีการ เพิ่ม ลบ และ แสดง routing table บน OS ต่างๆ เพื่อผู้สนใจ และอาจสับสนในบางครั้ง เมื่อต้องดูแลจัดการเครื่องหลายแบบ

ตัวอย่างทั้งหมด แสดงการเพิ่ม และ ลบ route เพื่อไปยัง network “172.16.1.0/255.255.255.0” โดยผ่าน gateway “192.168.1.254”

ส่วนการแสดง routing table นั้น จะแสดงผลลัพธ์เฉพาะส่วนที่เพิ่ม route เท่านั้น


Linux

[root@linux ~]# route add -net 172.16.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.254
[root@linux ~]# netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
172.16.1.0      192.168.1.254   255.255.255.0     UG      0 0          0 eth0
[root@linux ~]# route del -net 172.16.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.254
 

MAC OS X

[root@osx ~]# route add -net 172.16.1.0 192.168.1.254 255.255.255.0
add net 172.16.1.0: gateway 192.168.1.254
[root@osx ~]# netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags    Refs      Use  Netif Expire
172.16.1/24        192.168.1.254      UGSc        0        0    en0
[root@osx ~]# route delete -net 172.16.1.0 192.168.1.254 255.255.255.0
delete net 172.16.1.0: gateway 192.168.1.254

 

Solaris 

[root@solaris /]# route add -net 172.16.1.0 -netmask 255.255.255.0 192.168.1.254
add net 172.16.1.0: gateway 192.168.1.254 
[root@solaris /]# netstat -rnv
IRE Table: IPv4
  Destination             Mask           Gateway          Device Mxfrg Rtt   Ref Flg  Out  In/Fwd
-------------------- --------------- -------------------- ------ ----- ----- --- --- ----- ------
172.16.1.0           255.255.255.0   192.168.1.254               1500*    0    1 UG      0      0
[root@solaris /]# route delete -net 172.16.1.0 -netmask 255.255.255.0 192.168.1.254
delete net 172.16.1.0: gateway 192.168.1.254

 

Windows

C:\> route add 172.16.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.254
C:\> netstat -rn
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
       172.16.1.0      255.255.255.0     192.168.1.254  192.168.1.       1
C:\> route delete 172.16.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.254
 
 

One thought on “คำสั่ง เพิ่ม ลบ แสดง route บน OS ต่างๆ”

  1. พอดีผมมี network interface 2 ใบ en0 และ en1
    มีวิธี add route โดยระบุว่าไปที่ en0 หรือ en1 ไหมคับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.