คอนฟิกเน็ตเวิร์กหลังการติดตั้ง Fedora 10

ตอนติดตั้ง Fedora 10 จะไม่มีการให้เลือกคอนฟิก network เลย (ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกัน) เราต้องมาคอนฟิกเองหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วบู๊ตเครื่อง โดยสามารถใช้คำสั่ง system-config-network เพื่อช่วยคอนฟิกได้

ไม่มีคอนฟิกเน็ตเวิร์กหลังการติดตั้ง Fedora 10

ใช้คำสั่ง ifconfig ตรวจสอบคอนฟิกของเน็ตเวิร์ก

[root@fc10-min ~]# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr ...
     inet6 addr: ... Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:276 (276.0 b) TX bytes:2178 (2.1 KiB)
     Interrupt:18 Base address:0x1400
...

[root@fc10-min ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# Advanced Micro Devices [AMD]
DEVICE=eth0
HWADDR=...
ONBOOT=no
SEARCH="your-domain.com"

รันคำสั่ง system-config-network

[root@fc10-min ~]# system-config-network

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ “Select Action” เลือก Edit a device params แล้วกด [Enter]

                        ┌──────┤ Select Action ├──────┐
                        │               │
                        │  Edit a device params   │
                        │  Edit DNS configuration  │
                        │               │
                        │               │
                        │               │
                        │ ┌───────────┐  ┌──────┐  │
                        │ │ Save&Quit │  │ Quit │  │
                        │ └───────────┘  └──────┘  │
                        │               │
                        │               │
                        └─────────────────────────────┘

หน้าจอ “Select A Device” เลือกการ์ดเน็ตเวิร์กที่ต้องการคอนฟิก ในที่นี้จะคอนฟิก eth0 แล้วกด [Enter]

               ┌────────────────────────┤ Select A Device ├────────────────────────┐
               │                                  │
               │ eth0 (eth0) - Advanced Micro Devices [AMD]            │
               │ <New Device>                           │
               │                                  │
               │                                  │
               │                                  │
               │      ┌──────┐            ┌────────┐       │
               │      │ Save │            │ Cancel │       │
               │      └──────┘            └────────┘       │
               │                                  │
               │                                  │
               └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ถ้าต้องการคอนฟิกแบบ DHCP ให้คลิ้กเพื่อเลือก Use DHCP แต่ถ้าไม่ต้องการใส่ข้อมูล ip address ตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม [Ok] หน้าจอจะกลับมาที่หน้า “Select a Device” แล้วกดปุ่ม [Save] อีกครั้ง

                                          ┌────────┤ Network Configuration ├────────┐
                     │                     │
                     │                     │
                     │ Name        eth0________________ │
                     │ Device       eth0________________ │
                     │ Use DHCP      [ ]         │
                     │ Static IP     192.168.1.10________ │
                     │ Netmask      255.255.255.0_______ │
                     │ Default gateway IP 192.168.1.1_________ │
                     │                     │
                     │   ┌────┐      ┌────────┐    │
                     │   │ Ok │      │ Cancel │    │
                     │   └────┘      └────────┘    │
                     │                     │
                     │                     │
                     └─────────────────────────────────────────┘

ในหน้าจอ “Select Action” เลือก Edit DNS Configuration แล้วกด [Enter] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ “DNS Configuration” ใส่ข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม [Ok] สุดท้ายกดปุ่ม [Save&Quit] ในหน้าจอ “Select Action”

                        ┌─────┤ DNS configuration ├─────┐
                        │                │
                        │                │
                        │ Hostname   fc10-min.your-d │
                        │ Primary DSN  192.168.1.1____ │
                        │ Secondary DNS _______________ │
                        │ Tertiary DNS _______________ │
                        │ Search    _______________ │
                        │                │
                        │  ┌────┐   ┌────────┐   │
                        │  │ Ok │   │ Cancel │   │
                        │  └────┘   └────────┘   │
                        │                │
                        │                │
                        └───────────────────────────────┘

ไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากคำสั่ง system-config-network

หลังจากรันคำสั่งแล้ว ไฟล์ ifcfg-eth0 ต้องแก้ไขเพิ่มเติมด้วย คือแก้คอนฟิก ONBOOT=yes

[root@fc10-min ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# Advanced Micro Devices [AMD]
DEVICE=eth0
HWADDR=...
ONBOOT=yes
SEARCH="your-domain.com"
BOOTPROTO=none
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=192.168.1.10
USERCTL=no
IPV6INIT=no
NM_CONTROLLED=no
GATEWAY=192.168.1.1
TYPE=Ethernet

คำสั่ง system-config-network จะช่วยแก้ไขไฟล์คอนฟิกเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กดังต่อไปนี้

[root@fc10-min ~]# cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=fc10-min.your-domain.com

[root@fc10-min ~]# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.1

ยกเลิกการใช้ NetworkManager

ขอแนะนำให้ปิดการใช้เซอร์วิส NetworkManager แล้วหันมาใช้เซอร์วิส network ดีกว่า ด้วยวิธีดังนี้

[root@fc10-min ~]# chkconfig NetworkManager off
[root@fc10-min ~]# chkconfig network on

โหลดคอนฟิกเน็ตเวิร์กใหม่ด้วยการรีบู๊ตเครื่อง หรือใช้คำสั่ง service network restart

[root@fc10-min ~]# service network restart

ข้อมูลอ้างอิง