แก้ไขปัญหาในการรัน VMware Server บน Fedora 9

เพื่อสะดวกในการอ้างอิง จะขอแยกบทความที่กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการรัน VMware Server บน Fedora 9 โดยจะแยกเป็นหัวข้อต่างๆ ตามข้อความที่ขึ้น

วิธีการแก้ไข ก็เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ คือดูข้อความที่ขึ้นเตือนมา อีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขปัญหาของ VMware Server บนลินุกซ์ คือดูในไฟล์ /var/log/secure และไฟล์ /var/log/messages

ตอนรัน vmware-config.pl มีข้อความว่าไม่สามารถหาไฟล์ /lib/ld-linux.so.2

ตัวอย่าง

sh: /usr/bin/vmware-ping: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory

การแก้ไข
– ติดตั้ง glibc-2.8-3.i686.rpm


ตอนรัน vmware-config.pl ขึ้นข้อความว่าไม่สามารถหาไฟล์ Library ที่จำเป็นในการรัน VMware Server

ตัวอย่าง

[root@vmware-host ~]# /usr/bin/vmware-config.pl
The correct version of one or more libraries needed to run VMware Server may be
missing. This is the output of ldd /usr/bin/vmware:
    linux-gate.so.1 => (0x00110000)
    libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x0011e000)
    libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00147000)
    libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x0014c000)
    libX11.so.6 => not found
    libXtst.so.6 => not found
    libXext.so.6 => not found
    libXt.so.6 => not found
    libICE.so.6 => not found
    libSM.so.6 => not found
    libXrender.so.1 => not found
    libz.so.1 => not found
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x004d2000)
    /lib/ld-linux.so.2 (0x004b2000)
This program cannot tell for sure, but you may need to upgrade libc5 to glibc
before you can run VMware Server.

การแก้ไข
ลงไฟล์ rpm ที่เป็น Library ต่างๆ ให้ครบ

 • libXau-1.0.3-5.fc9.i386.rpm
 • libXdmcp-1.0.2-5.fc9.i386.rpm
 • libxcb-1.1-4.fc9.i386.rpm
 • libX11-1.1.4-1.fc9.i386.rpm
 • libXext-1.0.4-1.fc9.i386.rpm
 • libXtst-1.0.3-3.fc9.i386.rpm
 • libICE-1.0.4-3.fc9.i386.rpm
 • libSM-1.0.2-5.fc9.i386.rpm
 • libXt-1.0.4-5.fc9.i386.rpm
 • libXrender-0.9.4-3.fc9.i386.rpm
 • zlib-1.2.3-18.fc9.i386.rpm

ตอนรัน vmware-config.pl ขึ้นข้อความว่าไม่สามารถหา kernel header file หรือ /usr/src/linux/include

ตัวอย่าง

What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include]
The path "/usr/src/linux/include" is not an existing directory.

การแก้ไข
ติดตั้ง rpm ไฟล์ชื่อ kernel-devel เพิ่มเติม

 • สำหรับ i386 ติดตั้งไฟล์ kernel-devel-2.6.25-14.fc9.i386.rpm
 • สำหรับ x86_64 ติดตั้งไฟล์ kernel-devel-2.6.25-14.fc9.x86_64.rpm

ตอนรัน vmware-config.pl ขึ้นข้อความว่าไม่มี inetd หรือ xinetd ติดตั้งอยู่ในเครื่อง

ตัวอย่าง

Unable to find any instance of the super-server "inetd" or "xinetd". It is
possible that you do not have one of these packages installed on this machine.
Please install "inetd" or "xinetd".
If you do have "inetd" or "xinetd" installed, make sure that /etc/inetd.conf or
/etc/xinetd.d exists.
The configuration will continue, but you should re-run
/usr/bin/vmware-config.pl after you fix the super-server.

การแก้ไข
ติดตั้ง rpm ไฟล์ชื่อ xinetd เพิ่มเติม

สำหรับ i386 ติดตั้งไฟล์ xinetd-2.3.14-18.fc9.i386.rpm
สำหรับ x86_64 ติดตั้งไฟล์ xinetd-2.3.14-18.fc9.x86_64.rpm


ตอนรัน vmware-config.pl ขึ้นข้อความว่าไม่สามารถหา Perl module ชื่อ Embed.pm

ตัวอย่าง

Can't locate ExtUtils/Embed.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib64/perl5/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi 
/usr/lib/perl5/5.10.0 /usr/local/lib64/perl5/site_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi 
/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.10.0 /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.10.0/x86_64-linux-thread-multi 
/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl .).
BEGIN failed--compilation aborted.
Use of uninitialized value $inc in substitution (s///) at /usr/bin/vmware-config.pl line 6775.
Use of uninitialized value $inc in substitution (s///) at /usr/bin/vmware-config.pl line 6776.
Use of uninitialized value $inc in substitution (s///) at /usr/bin/vmware-config.pl line 6776.
Could not find necessary components to build the VMware VmPerl Scripting API.
Look in your Linux distribution to see if there is a perl-devel package.
Install that package if it exists and then re-run this installation program.
********
The VMware VmPerl Scripting API was not installed. Errors encountered during
compilation and installation of the module can be found here:
/tmp/vmware-config0
You will not be able to use the "vmware-cmd" program.
Errors can be found in the log file:
'/tmp/vmware-config0/control-only/make.log'
********

การแก้ไข
ติดตั้ง rpm ไฟล์ชื่อ xinetd เพิ่มเติม

 • สำหรับ i386 ติดตั้งไฟล์ perl-ExtUtils-Embed-1.27-20.fc9.i386.rpm
 • สำหรับ x86_64 ติดตั้งไฟล์ perl-ExtUtils-Embed-1.27-20.fc9.x86_64.rpm

ตอนรัน vmware-config.pl ขึ้นข้อความว่าไม่สามารถหา libX11 ได้ หรือขึ้นฟ้องว่า serial number ที่ใส่ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่าง

/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx: error while loading shared libraries: libX11.so.6: cannot open shared object file: 
No such file or directory
Please enter your 20-character serial number.
Type XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX or 'Enter' to cancel: 91N2W-YMR0Q-2544K-4UJV8
/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx: error while loading shared libraries: libX11.so.6: cannot open shared object file: 
No such file or directory
The serial number 91N2W-YMR0Q-2544K-4UJV8 is invalid.

การแก้ไข
ลงไฟล์ rpm ที่เป็น Library ต่างๆ ให้ครบ

 • libXau-1.0.3-5.fc9.i386.rpm
 • libXdmcp-1.0.2-5.fc9.i386.rpm
 • libxcb-1.1-4.fc9.i386.rpm
 • libX11-1.1.4-1.fc9.i386.rpm
 • libXext-1.0.4-1.fc9.i386.rpm
 • libXtst-1.0.3-3.fc9.i386.rpm
 • libICE-1.0.4-3.fc9.i386.rpm
 • libSM-1.0.2-5.fc9.i386.rpm
 • libXt-1.0.4-5.fc9.i386.rpm
 • libXrender-0.9.4-3.fc9.i386.rpm
 • zlib-1.2.3-18.fc9.i386.rpm

ตอนรัน vmware-config.pl ขึ้นข้อความเตือนให้ใส่ Serial number

ตัวอย่าง

You cannot power on any virtual machines until you enter a valid serial number.
To enter the serial number, run this configuration program again, or choose
'Help > Enter Serial Number' in the virtual machine console.

การแก้ไข
ใส่ Serial number ให้ถูกต้อง


ใช้โปรแกรม VMware Server Console รีโมตเข้าไป แต่ไม่สามารถเข้าได้ ฟ้องว่า Login (username/password) incorrect ในไฟล์ /var/log/secure ขึ้นข้อความ

ตัวอย่าง

Sep 4 01:37:04 vmware-host vmware-authd[7944]: PAM unable to dlopen(/usr/lib/vmware/lib/libpam.so.0/security/pam_unix2.so):/usr/lib/vmware/lib/libpam.so.0/security/pam_unix2.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Sep 4 01:37:04 vmware-host vmware-authd[7944]: PAM adding faulty module: /usr/lib/vmware/lib/libpam.so.0/security/pam_unix2.so
Sep 4 01:37:04 vmware-host vmware-authd[7944]: pam_unix_auth(vmware-authd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost= user=root

การแก้ไข
– ลงไฟล์ rpm เพิ่มเติมดังนี้

 • audit-libs-1.7.2-6.fc9.i386.rpm
 • cracklib-2.8.12-2.i386.rpm
 • libselinux-2.0.61-1.fc9.i386.rpm
 • pam-1.0.1-2.fc9.i386.rpm

– แก้ไขไฟล์ /etc/pam.d/vmware-authd ให้ถูกต้อง โดยต้องแก้เป็นดังนี้

[root@vmware-host ~]# cat /etc/pam.d/vmware-authd
#%PAM-1.0
auth    sufficient    pam_unix.so shadow nullok
auth    required     pam_unix_auth.so shadow nullok
account  sufficient    pam_unix.so
account  required     pam_unix_acct.so

สร้าง Guest OS ไม่ได้ ดูในไฟล์ /var/log/messages มีข้อความ libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work

การแก้ไข
ติดตั้ง libgcc-4.3.0-8.i386.rpm


ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.