เขียนแผ่นซีดีบนลินุกซ์

เพิ่งทราบว่าโปรแกรม dvd+rw-tools (ณ เวลาที่เขียนบทความนี้) สามารถเขียนได้แต่แผ่นดีวีดี ถ้าใส่แผ่นซีดี (CD-R) เข้าไปในไดร์ฟที่เป็น DVD+RW แล้วใช้โปรแกรมนี้ทดลองเขียนไฟล์ลงบนแผ่นซีดี จะไม่สามารถเขียนได้

[root@server ~]# growisofs -Z /dev/dvd=data-backup.iso
: -( /dev/dvd: media is not recognized as recordable DVD: 9

ถ้าลองใช้คำสั่ง dvd+rw-mediainfo ตรวจสอบก็จะมีข้อความฟ้องขึ้นมา

[root@server ~]# dvd+rw-mediainfo /dev/dvd
INQUIRY:                [ASUS    ][DRW-2014L1T     ][1.00]
GET [CURRENT] CONFIGURATION:
: -( non-DVD media mounted, exiting...

ถ้าต้องการเขียนไฟล์ลงบนแผ่นซีดี ต้องใช้คำสั่ง wodim (ชื่อเก่าคือโปรแกรม cdrecord) โดยจะมีวิธีการทำดังต่อไปนี้

ติดตั้งโปรแกรม
ก่อนจะใช้งาน ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม สำหรับ Fedora ให้ติดตั้ง rpm ไฟล์ที่ชื่อ wodim และ genisoimage เช่น Fedora 8 ไฟล์ที่ต้องลงเพิ่มคือ

  • genisoimage-1.1.6-6.fc8.x86_64.rpm
  • wodim-1.1.6-6.fc8.x86_64.rpm

การสร้างอิมเมจไฟล์ iso โดยใช้คำสั่ง genisoimage
เริ่มต้น ต้องสร้างไฟล์ iso หรืออิมเมจของไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการจะเขียนลงซีดี โดยใช้คำสั่ง genisoimage (ชื่อเก่าคือ mkisofs) ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้คำสั่ง ดังนี้

[root@server ~]# genisoimage -o data-backup.iso -J -joliet-long -R -V "DataBackup" -v /data-dir

คำอธิบาย 

  • ออปชั่น -o เป็นการระบุชื่อไฟล์อิมเมจ
  • เพื่อรองรับการเขียนไฟล์ที่มีชื่อเป็นภาษาไทย ต้องใส่ออปชั่น -J -joliet-long ลงไปด้วย
  • แนะนำให้ใช้ออปชั่น -V เพื่อระบุเป็นชื่อ Volume Name
  • ถ้าต้องการระบุหลายๆ ไดเร็คทอรี สามารถใส่ชื่อไดเร็คทอรีหรือไฟล์ต่อท้ายไปได้เลย เช่น /data-dir /home /var เป็นตั้น

การดูไฟล์ที่อยู่ไฟล์ iso
เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ต่างๆ ที่สร้างเป็นอิมเมจขึ้นมาครบถ้วนถูกต้องไหม ก่อนที่จะเขียนลงซีดีจริง สามารถทดสอบดูไฟล์ที่อยู่ในอิมเมจได้ โดยใช้คำสั่ง mount ตามตัวอย่างคือ

[root@server ~]# mount -o loop data-backup.iso /mnt

ถ้าไม่ถูกต้องก็ลบไฟล์อิมเมจนี้ทิ้งไป แล้วใช้คำสั่ง genisoimage สร้างใหม่

อย่าลืม umount ก่อนทำขั้นตอนต่อไป

[root@server ~]# umount /mnt

ใช้คำสั่ง wodim เพื่อเขียนไฟล์อิมเมจ
เมื่อไฟล์อิมเมจถูกต้องตามที่ต้องการแล้ว ใช้คำสั่ง wodim เพื่อเขียนไฟล์ลงบนแผ่นซีดี ซึ่งเราสามารถกำหนดไดร์ฟ ความเร็วในการเขียนได้

[root@server ~]# wodim dev=/dev/dvd speed=32 data-backup.iso

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.