ปรับปรุง samba เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดใน Fedora 9

หลังจาก ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื่นที่สุด ในบทความนี้ จะแนะนำวิธีการปรับปรุง (update) และติดตั้งโปรแกรม Samba เพิ่มเติม เพื่อเตรียมเครื่องสำหรับคอนฟิกทำหน้าที่เป็น Samba PDC ต่อไป

เวอร์ชั่นของ Samba ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Fedora 9 นั้น ปรับปรุงมาจาก pre-release ซึ่งตอนต้นเดือนกรกฎาคม Samba ได้ออกเวอร์ชั่น 3.2 แบบสมบูรณ์มา ดังนั้นก่อนที่จะนำไปคอนฟิกต่อไป แนะนำให้ปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

หมายเหตุ เนื้อหาบทความปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 3.2.3 (ตุลาคม 2551)

ตรวจสอบโปรแกรม Samba ที่ติดตั้งมากับ Fedora 9
ในการ ติดตั้ง Fedora 9 แบบประหยัดพื้นที่สุด จะมี rpm package ที่เกี่ยวกับโปรแกรม Samba อยู่หลายไฟล์ ซึ่งตรวจสอบได้โดยใช้คำสั่ง rpm ตามตัวอย่างต่อไปนี้

[root@fc9-min ~]# rpm -qa | grep samba
samba-common-3.2.0-1.pre3.9.fc9.i386
samba-winbind-3.2.0-1.pre3.9.fc9.i386

ก่อนที่จะปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด แนะนำให้ถอดโปรแกรม (removing package) Samba และที่เกี่ยวข้องออก

ตัวอย่างการถอดโปรแกรม (removing package)

[root@fc9-min ~]# rpm -ev bluez-utils
[root@fc9-min ~]# rpm -ev bluez-gnome
[root@fc9-min ~]# rpm -ev gvfs
[root@fc9-min ~]# rpm -ev libsmbclient
[root@fc9-min ~]# rpm -ev samba-winbind --nodeps
[root@fc9-min ~]# rpm -ev samba-common
[root@fc9-min ~]# rpm -ev libtdb

หมายเหตุ ในที่นี้จะถอดโปรแกรมอื่นๆ ด้วยเช่น bluez, gvfs ซึ่งเป็นโปรแกรมใน gnome ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ ก็ไม่ต้องติดตั้งกลับเข้าไปก็ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ update
มีอยู่หลายเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ update ของ Fedora ได้ ตัวอย่างที่หนึ่งที่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://mirrors.kernel.org/fedora/updates/9/

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ (ตุลาคม 2551) ชื่อไฟล์ที่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเพื่อปรับปรุงบน Fedora 9 (i386) และเวอร์ชั่นของโปรแกรมจะมีดังนี้

  • libtdb-1.1.1-20.fc9.i386.rpm
  • samba-winbind-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm
  • libsmbclient-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm
  • samba-common-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm
  • samba-client-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm
  • perl-Convert-ASN1-0.21-3.fc9.noarch.rpm
  • samba-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm
  • samba-doc-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm

ติดตั้ง Samba เวอร์ชั่นใหม่
ใช้คำสั่ง rpm เพื่อติดตั้งไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

ตัวอย่างการปรับปรุงโปรแกรมบน Fedora 9 (i386)

[root@fc9-min ~]# rpm -i libtdb-1.1.1-20.fc9.i386.rpm
[root@fc9-min ~]# rpm -i --nodeps samba-winbind-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm
[root@fc9-min ~]# rpm -i libsmbclient-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm
[root@fc9-min ~]# rpm -i samba-common-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm
[root@fc9-min ~]# rpm -i samba-client-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm
[root@fc9-min ~]# rpm -i perl-Convert-ASN1-0.21-3.fc9.noarch.rpm
[root@fc9-min ~]# rpm -i samba-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm
[root@fc9-min ~]# rpm -i samba-doc-3.2.3-0.20.fc9.i386.rpm

หมายเหตุ ไฟล์ perl-Convert-ASN1-0.21-3.fc9.noarch.rpm มีอยู่ในแผ่นติดตั้ง Fedora 9 อยู่แล้ว

ตรวจสอบหลังจากการปรับปรุง
คุณสามารถใช้คำสั่ง rpm เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเวอร์ชั่นโปรแกรมจากการติดตั้งได้

[root@fc9-min ~]# rpm -qa | grep samba
samba-client-3.2.3-0.20.fc9.i386
samba-winbind-3.2.3-0.20.fc9.i386
samba-common-3.2.3-0.20.fc9.i386
samba-doc-3.2.3-0.20.fc9.i386
samba-3.2.3-0.20.fc9.i386

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.