ทดสอบ FOREIGN KEY Constraints ใน MySQL

บทความนี้ต่อจาก การสร้าง FOREIGN KEY Constraints ใน MySQL เพื่อทดสอบการ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล โดยในเวลาเริ่มแต่ละหัวข้อจะใช้ข้อมูลนี้เป็นหลัก

 Continue reading "ทดสอบ FOREIGN KEY Constraints ใน MySQL"

การสร้าง FOREIGN KEY Constraints ใน MySQL

ส่วนใหญ่แล้วการออกแบบฐานข้อมูลจะมีการใช้บางฟิลด์ข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง table ทำให้ต้องมีการคำนึงถึงเวลา เพิ่ม แก้ไข หรือ ลบฟิลด์ที่ใช้เชื่อมนั้น ไม่เช่นนั้นข้อมูลในฐานข้อมูลอาจมีปัญหาได้

MySQL สนับสนุนคุณสมบัติการใช้ FOREIGN KEY Constraints เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่ต้องใช้ table เป็นแบบ InnoDB ในบทความนี้ขออธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมยกตัวอย่างวิธีการใช้ FOREIGN KEY Constraints เพื่อป้องกันปัญหาได้

Continue reading “การสร้าง FOREIGN KEY Constraints ใน MySQL”