การอ่านค่า argument ในสคริปต์ expect

วิธีการอ่าน argument เพื่อมาเรียกใช้ในการเขียนสคริปต์ expect

Continue reading “การอ่านค่า argument ในสคริปต์ expect”