แก้ไขบู๊ต Ubuntu 18.04 ช้า ค้างที่ข้อความ A start job is running for Wait for Network to be Configured

หากคุณเจอปัญหาบู๊ต Ubuntu 18.04 ช้า หน้าจอค้างอยู่ที่ข้อความ A start job is running for Wait for Network to be Configured ประมาณ 2 นาที กว่าจะไปขั้นตอนต่อไป

ตัวอย่างหน้าจอค้าง

ลองแก้ไขปัญหาด้วยการแก้ไขไฟล์คอนฟิกเน็ตเวิร์ค netplan ด้วยการเพิ่มคอนฟิก optional ให้มีค่าเป็น true คือไม่ต้องรอคอนฟิกเน็ตเวิร์คตอนบู๊ตเครื่อง

ตัวอย่างการแก้ไขไฟล์คอนฟิก

alice@u18:~$ sudo vi /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: []
      dhcp4: true
      optional: true
  version: 2

หลังจากแก้ไขแล้วลองรีบู๊ตเครื่องอีกที

alice@u18:~$ sudo shutdown -r now

น่าจะกลับมาบู๊ตเครื่องได้เร็วตามปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.