คอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DHCPv6 บนลีนุกซ์

หลังจากที่ คอนฟิก IPv6 บน CentOS 6 แล้ว ลองมาดูวิธีคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DHCPv6 Server เพื่อแจก IPv6 Address ให้กับเครื่องไคลเอนต์อื่นๆ เช่น Windows สามารถรับ IPv6 Address ได้โดยอัตโนมัติ

โดยจะทดสอบติดตั้งและคอนฟิกบน CentOS 6

หากยังไม่ได้ติดตั้ง ใช้คำสั่ง yum ติดตั้งแพ็คเกจ dhcp

[root@cent6-ipv6 ~]# yum install dhcp
...

Installed:
 dhcp.x86_64 12:4.1.1-43.P1.el6.centos                                                          

Dependency Installed:
 portreserve.x86_64 0:0.0.4-9.el6                                                             

Complete!

ไฟล์คอนฟิกของ dhcp จะอยู่ในไดเร็กทอรี /etc/dhcp/

ตัวอย่างไฟล์คอนฟิกที่ติดตั้งมาโดยดีฟอลต์

[root@cent6-ipv6 ~]# cd /etc/dhcp/
[root@cent6-ipv6 dhcp]# ls -l 
total 12
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Oct 16 21:42 dhclient.d
-rw-r--r--. 1 root root 193 Oct 16 21:42 dhcpd6.conf
-rw-r--r--. 1 root root 112 Oct 16 21:42 dhcpd.conf

แพ็คเกจ dhcp ที่ติดตั้ง จะสามารถทำหน้าที่เซิร์ฟเวอร์ DHCP ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 Address

ไฟล์คอนฟิก dhcpd.conf สำหรับแจก IPv4 Address

[root@cent6-ipv6 dhcp]# cat dhcpd.conf 
#
# DHCP Server Configuration file.
#  see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
#  see 'man 5 dhcpd.conf'
#

ไฟล์คอนฟิก dhcpd6.conf สำหรับแจก IPv6 Address

[root@cent6-ipv6 dhcp]# cat dhcpd6.conf 
#
# DHCP for IPv6 Server Configuration file.
#  see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd6.conf.sample
#  see 'man 5 dhcpd.conf'
#  run 'service dhcpd6 start' or 'dhcpd -6 -cf /etc/dhcp/dhcpd6.conf'
#

ตัวอย่างไฟล์คอนฟิกสามารถดูได้ที่ไดเร็กทอรี /usr/share/doc/dhcp*/

[root@cent6-ipv6 dhcp]# ls -l /usr/share/doc/dhcp-4.1.1/
total 132
-rw-r--r--. 1 root root 2743 Apr 19 2001 3.0b1-lease-convert
-rw-r--r--. 1 root root 18501 Sep 10 1999 api+protocol
-rw-r--r--. 1 root root 5085 Apr 28 2007 dhclient-tz-exithook.sh
-rw-r--r--. 1 root root 3309 Oct 16 21:42 dhcpd6.conf.sample
-rw-r--r--. 1 root root 3262 Aug 13 2002 dhcpd.conf.sample
-rw-r--r--. 1 root root 17380 Jul 7 2009 dhcpd-conf-to-ldap
-rw-r--r--. 1 root root 41765 Jul 7 2009 draft-ietf-dhc-ldap-schema-01.txt
-rw-r--r--. 1 root root 5591 Mar 29 1997 IANA-arp-parameters
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Dec 27 23:29 ms2isc
-rw-r--r--. 1 root root 8062 Feb 14 2010 README.ldap
-rw-r--r--. 1 root root  899 Oct 5 1999 sethostname.sh
-rw-r--r--. 1 root root  426 Oct 5 1999 solaris.init

ในที่นี้เราจะสนใจไฟล์ dhcpd6.conf สำหรับแจก IPv6 Address โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างคอนฟิก IP พอร์ต eth0 ของเซิร์ฟเวอร์

[root@cent6-ipv6 ~]# ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:7A:55:88 
     inet addr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: 2001:db8:a:b::1/64 Scope:Global
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe7a:5588/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:691 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:63618 (62.1 KiB) TX bytes:1930 (1.8 KiB)

ตัวอย่างไฟล์คอนฟิก dhcpd6.conf แบบสั้นที่สุด เพื่อแจก IPv6 Address ใน subnet 2001:db8:a:b::/64 โดยกำหนดช่วง (range) ตัวเลขจาก 129 ถึง 254

[root@cent6-ipv6 ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd6.conf
#
# DHCP for IPv6 Server Configuration file.
#  see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd6.conf.sample
#  see 'man 5 dhcpd.conf'
#  run 'service dhcpd6 start' or 'dhcpd -6 -cf /etc/dhcp/dhcpd6.conf'
#

subnet6 2001:db8:a:b::/64 {
  range6 2001:db8:a:b::129 2001:db8:a:b::254;
}

ใช้คำสั่ง service เพื่อรันเซอร์วิส dhcpd6

[root@cent6-ipv6 ~]# service dhcpd6 start
Starting dhcpd (DHCPv6):                  [ OK ]

คำเตือน ระวังความสับสน คอนฟิกที่เกี่ยวกับ IPv6 จะมีเลข 6 ตามหลังด้วย ไม่ว่าจะเป็นชื่อไฟล์คอนฟิก ออปชั่นที่อยู่ในไฟล์ ชื่อเซอร์วิส

เวลาแก้ไขคอนฟิกและทดสอบการรัน dhcpd6 แนะนำให้เปิดหน้าจอรันคำสั่ง tail -f ไฟล์ /var/log/messages ไปด้วย เพราะไฟล์นี้จะแสดงข้อความสำคัญในการรัน หรือแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคอนฟิกได้

ตัวอย่างข้อความที่เกิดขึ้นในไฟล์ /var/log/messages

[root@cent6-ipv6 ~]# tail -f /var/log/messages
Dec 30 21:05:19 cent6-ipv6 dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.1.1-P1
Dec 30 21:05:19 cent6-ipv6 dhcpd: Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
Dec 30 21:05:19 cent6-ipv6 dhcpd: All rights reserved.
Dec 30 21:05:19 cent6-ipv6 dhcpd: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Dec 30 21:05:19 cent6-ipv6 dhcpd: Not searching LDAP since ldap-server, ldap-port and ldap-base-dn were not specified in the config file
Dec 30 21:05:19 cent6-ipv6 dhcpd: Wrote 0 leases to leases file.
Dec 30 21:05:19 cent6-ipv6 dhcpd: Bound to *:547
Dec 30 21:05:19 cent6-ipv6 dhcpd: Listening on Socket/5/eth0/2001:db8:a:b::/64
Dec 30 21:05:19 cent6-ipv6 dhcpd: Sending on  Socket/5/eth0/2001:db8:a:b::/64

ทดลองใช้ Windows 7 ทำหน้าที่เป็น DHCP Client เพื่อรับ IPv6

คลิ้กขวาที่ไอคอน Local Area Connection เลือก Properties

คลิ้กเพื่อเลือก Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) แล้วกดปุ่ม Properties

07

 

ใน Properties คลิ้กเพื่อเลือก

[x] Obtain an IPv6 address automatically
[x] Obtain DNS server address automatically

06

 

ลองดึงสายออกจากพอร์ตแลนของเครื่อง Windows 7 หรือคลิ้กขวาที่ไอคอน Local Area Connecton เลือก Disable แล้ว คลิ้กเพื่อ Enable อีกครั้ง เพื่อให้รับ IPv6 จาก DHCP Server

รอสักพักแล้วคลิ้กขวาที่ไอคอน Local Area Connecton อีกครั้ง เลือก Status แล้วกดปุ่ม Details เพื่อดู IPv6 ที่ได้รับมา

d02-Network-Connection-Details

 

ในบรรทัดที่เขียน IPv6 Address จะมีแค่ Link-local อยู่ ยังไม่ได้รับ IPv6 จากเครื่อง DHCP Server มา

ถ้าดูในหน้าจอที่ tail -f /var/log/messages ก็ไม่มีข้อความอะไรแสดงขึ้นมา

สาเหตุเป็นเพราะว่า ดีฟอลต์การติดตั้ง CentOS 6 (รวมทั้ง Red Hat Enterprise 6) จะมีเซอร์วิส ip6tables (iptables สำหรับ ​IPv6) ติดตั้งและถูกคอนฟิกให้เปิดเฉพาะ ICMP และ SSH เท่านั้น

ต้องเปิดพอร์ตเพิ่มเติมให้ให้ใช้ DHCPv6 server ได้

แก้ไขไฟล์คอนฟิก ip6tables เพื่ออนุญาตการใช้พอร์ต DHCPv6 Server (พอร์ต UDP 547)

[root@cent6-ipv6 ~]# vi /etc/sysconfig/ip6tables
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p ipv6-icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 547 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp6-adm-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp6-adm-prohibited
COMMIT

ใช้คำสั่ง service เพื่อรีสตาร์ตเซอร์วิส ip6tables เพื่อให้คอนฟิกที่แก้ไขมีผล

[root@cent6-ipv6 ~]# service ip6tables restart
ip6tables: Setting chains to policy ACCEPT: filter     [ OK ]
ip6tables: Flushing firewall rules:            [ OK ]
ip6tables: Unloading modules:               [ OK ]
ip6tables: Applying firewall rules:            [ OK ]

คำเตือน อีกครั้งหนึี่ง ระวังต้องมีเลข 6 ถึงจะเป็นเซอร์วิส iptables สำหรับ IPv6

[root@cent6-ipv6 ~]# tail -f /var/log/messages
Dec 31 10:59:09 cent6-ipv6 dhcpd: Solicit message from fe80::48:22b3:8caa:7589 port 546, transaction ID 0xA9528200
Dec 31 10:59:09 cent6-ipv6 dhcpd: Sending Advertise to fe80::48:22b3:8caa:7589 port 546
Dec 31 10:59:09 cent6-ipv6 dhcpd: Request message from fe80::48:22b3:8caa:7589 port 546, transaction ID 0xA9528200
Dec 31 10:59:09 cent6-ipv6 dhcpd: Sending Reply to fe80::48:22b3:8caa:7589 port 546

ดูรายละเอียดการแจก IPv6 ได้ในไฟล์ /var/lib/dhcpd/dhcpd6.leases

[root@cent6-ipv6 ~]# tail -f /var/lib/dhcpd/dhcpd6.leases
ia-na "'\000\010\016\000\001\000\001\034\036\323\317\010\000'1!\315" {
 cltt 3 2014/12/31 03:59:09;
 iaaddr 2001:db8:a:b::254 {
  binding state active;
  preferred-life 27000;
  max-life 43200;
  ends 3 2014/12/31 15:59:09;
 }
}

ตัวอย่าง IPv6 ที่ได้บน Windows 7

d03-windows7-can-get-dhcpv6

 

คอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้แจกเฉพาะ IPv6 Address ยังไม่ได้คอนฟิกเพื่อแจก IPv6 Default Gateway และ IPv6 DNS Servers

เปิดหน้าจอ cmd

ใช้คำสั่ง ipconfig เพื่อดูคอนฟิก IP ที่ได้

d04-cmd-ipconfig

 

C:\Users\admin>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Local Area Connection:

  Connection-specific DNS Suffix . :
  IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:a:b::254
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::48:22b3:8caa:7589%10
  Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.117.137
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :

ลองใช้คำสั่ง ping ทดสอบกับ IPv6 ที่ได้รับแจกมา

C:\Users\admin>ping 2001:db8:a:b::254

Pinging 2001:db8:a:b::254 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a:b::254: time<1ms
Reply from 2001:db8:a:b::254: time<1ms
Reply from 2001:db8:a:b::254: time<1ms
Reply from 2001:db8:a:b::254: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:a:b::254:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

ทดสอบ ping กับ IPv6 ของเซิร์ฟเวอร์ DHCP

C:\Users\admin>ping 2001:db8:a:b::1

Pinging 2001:db8:a:b::1 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 2001:db8:a:b::1:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

ลอง ping แบบระบุออปชั่น -6 เพื่อบังคับให้ใช้ IPv6 เท่านั้น ก็ยังไม่สามารถ ping ได้

C:\Users\admin>ping -6 2001:db8:a:b::1

Pinging 2001:db8:a:b::1 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 2001:db8:a:b::1:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

สาเหตุเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์ DHCPv6 นั้น แจกมาเฉพาะข้อมูล IPv6 Address เท่านั้น ไม่ได้แจกข้อมูล router มาด้วย

C:\Users\admin>netsh interface ipv6 show route

Publish Type   Met Prefix          Idx Gateway/Interface Name
------- -------- --- ------------------------ --- ------------------------
No    Manual  256 ::1/128           1 Loopback Pseudo-Interface 1
No    Manual  256 2001:db8:a:b::254/128   10 Local Area Connection
No    Manual  256 fe80::/64         15 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
No    Manual  256 fe80::/64         10 Local Area Connection
No    Manual  256 fe80::100:7f:fffe/128   15 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
No    Manual  256 fe80::5efe:169.254.117.137/128  12 isatap.{767AE593-2DBE-4796-ADDB-0DAABF551592}
No    Manual  256 fe80::48:22b3:8caa:7589/128  10 Local Area Connection
No    Manual  256 ff00::/8          1 Loopback Pseudo-Interface 1
No    Manual  256 ff00::/8          15 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
No    Manual  256 ff00::/8          10 Local Area Connection

ต้อง ติดตั้งและคอนฟิก radvd เพื่อแจกข้อมูล IPv6 Router  เพิ่มเติม ซึ่งจะขอกล่าวถึงในบทความต่อไป

ตัวอย่างคอนฟิกเพิ่มเติมเพื่อแจกข้อมูล DNS Server และ Domain Suffix

[root@cent6-ipv6 ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd6.conf 
...
option dhcp6.name-servers 2001:db8:a:b::2;
option dhcp6.domain-search "example.com";

subnet6 2001:db8:a:b::/64 {
  range6 2001:db8:a:b::129 2001:db8:a:b::254;
}

อย่าลืมรีสตาร์ตเซอร์วิส dhcp หลังจากแก้ไขไฟล์

 

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.