ติดตั้ง CentOS 6.2 : ลง boot loader และ reboot

หน้าจอติดตั้ง boot loader  แสดงค่าคอนฟิกเช่นพาร์ทิชั่น ที่ใช้บู๊ต

สำหรับเริ่มต้นในที่นี้ ไม่ต้องแก้ไขอะไร

 

ยินดีด้วย คุณติดตั้ง CentOS เสร็จเีรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม [Reboot] เพื่อบู๊ตเครื่อง

โดยปกติแล้ว แผ่นดีวีดีจะออก (eject) มาโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ออกมา ให้กดปุ่ม มิฉะนั้นการบู๊ตเครื่องอาจไปอ่านแผ่นดีวีดีเพื่อเข้าสู่โหมดติดตั้งอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.