แก้ปัญหาล็อกอิน Secure Shell ช้า

เคยประสบปัญหาในการล็อกอินด้วย secure shell ไปยังเครื่องปลายทางช้าหรือไม่ กว่าที่จะขึ้นให้ใส่ password โดยที่เครื่องปลายทาง (secure shell server) ดูแล้วปกติไม่ได้ทำงานหนักอะไร โหลดของเครื่องก็เป็น 0.00

ตรวจสอบโหลดบนเครื่องปลายทาง ด้วยคำสั่ง uptime

[root@ssh-server ~]# uptime
 16:02:28 up  1:21,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

บทความนี้จะเสนอการแก้ไขคอนฟิกของ sshd ซึ่งทำหน้าที่เป็น secure shell server โดยตัวอย่างทดสอบ ssh จากเครื่องชื่อ ssh-client ไปยังเครื่องปลายทางชื่อ ssh-server (192.168.1.1)

1. ปิดการตรวจสอบสิทธิแบบ GSSAPI

เริ่มต้นทดสอบใช้คำสั่ง ssh จากเครื่องไคลเอนต์ด้วยออปชั่น -v เพื่อดูรายละเอียดขั้นตอนในการล็อกอินด้วย secure shell ไปยังเครื่องปลายทาง ถ้าสังเกตดูหน้าจอจะค้างตรงบรรทัด

...
debug1: Next authentication method: gssapi-with-mic

ช่วงที่หน้าจอค้าง จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ (user authentication) แบบ GSSAPI ซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้งาน หรือคอนฟิกไว้ สามารถเปลี่ยนคอนฟิกของ sshd เพื่อปิดการตรวจสอบสิทธิแบบนี้ออกไป

[user1@ssh-client ~]$ ssh -v 192.168.1.1
OpenSSH_5.1p1, OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to 192.168.1.1 [192.168.1.1] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/user1/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /home/user1/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/user1/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.1
debug1: match: OpenSSH_5.1 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.1
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Host '192.168.1.1' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/user1/.ssh/known_hosts:2
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,gssapi-with-mic,password
debug1: Next authentication method: gssapi-with-mic
debug1: Unspecified GSS failure.  Minor code may provide more information
No credentials cache found
debug1: Unspecified GSS failure.  Minor code may provide more information
No credentials cache found
debug1: Unspecified GSS failure.  Minor code may provide more information
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /home/user1/.ssh/identity
debug1: Trying private key: /home/user1/.ssh/id_rsa
debug1: Trying private key: /home/user1/.ssh/id_dsa
debug1: Next authentication method: password
user1@192.168.1.1's password:
debug1: Authentication succeeded (password).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug1: Requesting no-more-sessions@openssh.com
debug1: Entering interactive session.
debug1: Sending environment.
debug1: Sending env LANG = en_US.UTF-8
[user1@ssh-server ~]$

แก้ไขคอนฟิกของ ssh-server โดยแก้ออปชั่นของ GSSAPI ดังนี้

[root@ssh-server ssh]# cat /etc/ssh/sshd_config
...
# GSSAPI options
GSSAPIAuthentication no
GSSAPICleanupCredentials no
...

หลังจากแก้ไข ใช้คำสั่ง service เพื่อรีโหลด secure sshd ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้คอนฟิกใหม่มีผล

[root@ssh-server ssh]# service sshd restart
Stopping sshd:                                             [  OK  ]
Starting sshd:                                             [  OK  ]
[root@ssh-server ssh]#

ทดสอบการ ssh อีกครั้งหลังจากปิดคุณสมบัติ GSSAPI บนเซิร์ฟเวอร์ จะเห็นว่าเร็วขึ้นมาก ไม่มีบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับ GSSAPI ขึ้นมาอีก

[user1@ssh-client ~]$ ssh -v 192.168.1.1
OpenSSH_5.1p1, OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to 192.168.1.1 [192.168.1.1] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/user1/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /home/user1/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/user1/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.1
debug1: match: OpenSSH_5.1 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.1
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Host '192.168.1.1' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/user1/.ssh/known_hosts:2
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /home/user1/.ssh/identity
debug1: Trying private key: /home/user1/.ssh/id_rsa
debug1: Trying private key: /home/user1/.ssh/id_dsa
debug1: Next authentication method: password
user1@192.168.1.1's password:
[user1@ssh-client ~]$
 

2. ปิดการตรวจสอบชื่อ hostname กับ DNS (reverse hostname lookup)

ดีฟอลต์คอนฟิกของ sshd ที่ติดตั้งกับ Fedora เมื่อมีการล็อกอินเข้ามา เซิร์ฟเวอร์จะพยายามแปลง IP Address ของไคลเอนต์ที่เข้ามาเป็นชื่อ hostname โดยไปถามจาก DNS Server (reverse hostname lookup) ถ้าเครื่อง ssh-server ไม่สามารถติดต่อกับ DNS Server หรือ ไม่มีข้อมูล IP Address ของเครื่องไคลเอนต์อยู่ใน DNS Server ที่คอนฟิกไว้ การล็อกอินจะค้างไปซักพักตรงบรรทัด
...
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received

ตัวอย่างการล็อกอิน

[user1@ssh-client ~]$ ssh -v 192.168.1.1
OpenSSH_5.1p1, OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to 192.168.1.1 [192.168.1.1] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/user1/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /home/user1/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/user1/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.1
debug1: match: OpenSSH_5.1 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.1
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Host '192.168.1.1' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/user1/.ssh/known_hosts:2
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received

สามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยการปิดคุณสมบัติการตรวจสอบชื่อ hostname จาก IP Address ของไคลเอนต์ โดยแก้ออปชั่นของ UseDNS ให้เป็นค่า no ดังนี้

[root@ssh-server ssh]# cat /etc/ssh/sshd_config
...
UseDNS no
...

หลังจากแก้ไข ใช้คำสั่ง service เพื่อรีโหลด sshd ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้คอนฟิกใหม่มีผล

[root@ssh-server ssh]# service sshd restart
Stopping sshd:                                             [  OK  ]
Starting sshd:                                             [  OK  ]
[root@ssh-server ssh]#

ข้อมูลอ้างอิง

One thought on “แก้ปัญหาล็อกอิน Secure Shell ช้า”

  1. ขอบคุณมากครับ หาข้อมูลอยู่พอดี ใช้หัดใช้ F10 อยู่พอดีครับ

    เป็นกำลังใจให้นะครับสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.