คอนฟิกลีนุกซ์ทำหน้าที่เป็น Router

โดยดีฟอลต์แล้ว ลีนุกซ์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น Router คือจะไม่ส่งต่อข้อมูล (IP packet forwarding) ใดๆ ระหว่างอินเตอร์เฟซ ดังนั้น ถ้าต้องการให้ลีนุกซ์ทำ routing ได้ ต้องเปิดคุณสมบัตินี้ก่อน ซึ่งสามารถทำได้โดยแก้ไขไฟล์ /etc/sysctl.conf เปลี่ยนคอนฟิกของ net.ipv4.ip_forward จากค่า 0 เป็น 1

ตัวอย่างการแก้ไขไฟล์ /etc/sysctl.conf เพื่อคอนฟิกเป็น Router

# Controls IP packet forwarding
net.ipv4.ip_forward = 1

หลังจากแก้ไขไฟล์แล้ว ต้องรันคำสั่ง sysctl -p เพื่อให้ค่าที่แก้ไขไปมีผลทันที

ตัวอย่างการรันคำสั่ง sysctl

[root@linux-router ~]# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
...

ข้อมูลอ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.