แก้ไขหน้าจอการบู๊ตของ Fedora 10

หลังจากติดตั้ง Fedora 10 เมื่อบู๊ตเครื่องขึ้นมา จะมีแถบสี วิ่งจากซ้ายไปขวา ไปชนคำว่า Fedora 10 โดยไม่มีข้อความเกี่ยวกับการบู๊ตขึ้นมาเลย จะมีอีกทีก็หลังจากบู๊ตเสร็จ ขึ้นหน้า login

ส่วนตัวผู้เขียนแล้ว ไม่ชอบหน้าจอการบู๊ตแบบนี้ คือบางครั้งหน้าจอค้างไปนาน เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไปติดปัญหาที่ตรงไหน ไม่เหมือนกับการขึ้นข้อความแสดงการโหลดส่วนต่างๆ ดังนั้นเลยหาวิธีแก้ไข ให้กลับมาเหมือนเดิม

หน้าจอการบู๊ต Fedora 10

คอนฟิกต่างๆ สำหรับการบู๊ตเครื่อง จะถูกระบุอยู่ในไฟล์ /boot/grub/grub.conf หรือ /etc/grub.conf เป็นลิ้งค์ไฟล์ (soft link) เชื่อมโยงอีกที

[root@fc10-b1 ~]# ls -l /etc/grub.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2008-12-10 06:13 /etc/grub.conf -> ../boot/grub/grub.conf

ตัวอย่างไฟล์ grub.conf ที่ได้จากการติดตั้ง Fedora 10

[root@fc10-b1 ~]# cat /boot/grub/grub.conf
# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda2
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=0
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
password --md5 $1$
title Fedora (2.6.27.5-117.fc10.i686)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686 ro root=UUID=f4eb7778-f7bc rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.27.5-117.fc10.i686.img

หน้าจอดีฟอลต์ตอนบู๊ต Fedora 10

Fedora 10 default booting screen

หมายเหตุ ก่อนที่จะแก้ไขไฟล์คอนฟิก แนะนำให้ copy ไฟล์ต้นฉบับสำรองไว้ เผื่อมีปัญหาจะได้แก้คืนได้

[root@fc10-b1 ~]# cp /boot/grub/grub.conf /boot/grub/grub.conf.orig

แก้ไขให้ขึ้นเมนูตอนบู๊ต (Boot Manager)

ถ้าต้องการให้ขึ้นเมนูตอนบู๊ต เช่นเครื่องมีหลาย OS ติดตั้งไว้  ต้องแก้คอนฟิกในไฟล์ grub.conf โดยสิ่งที่ต้องแก้คือ ลบบรรทัด hiddenmenu และสามารถตั้งเวลาให้แสดงเมนูบู๊ตได้ โดยการเปลี่ยนค่า timeout (หน่วยเป็นวินาที)

ตัวอย่างการแก้ไขไฟล์ grub.conf เพื่อให้แสดงเมนูบู๊ตเป็นเวลา 5 วินาที แสดงเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง

[root@fc10-b1 ~]# cat /boot/grub/grub.conf
...
timeout=5
...
#hiddenmenu
...

หลังจากแก้ไขไฟล์ grub.conf ทดลองรีบู๊ตเครื่อง จะมีเมนูบู๊ตขึ้นมา

ตัวอย่างหน้าจอเมนูบู๊ต

Fedora 10 display boot menu

หน้าจอการโหลด kernel

หลังจากผ่านหน้าจอเมนูบู๊ต จะเป็นการโหลด kernel เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่อง เช่น CPU, Memory, Disk ถ้าต้องการให้แสดงข้อความการโหลด kernel ด้วย ต้องแก้ไขไฟล์ grub.conf โดยลบคำว่า quiet ในบรรทัดของคอนฟิก kernel

ตัวอย่างการแก้ไขไฟล์ grub.conf  เพื่อแสดงหน้าจอการโหลด kernel

[root@fc10-b1 ~]# cat /boot/grub/grub.conf
...
title Fedora (2.6.27.5-117.fc10.i686)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686 ro root=UUID=f4eb7778-f7bc rhgb
    initrd /initrd-2.6.27.5-117.fc10.i686.img

ตัวอย่างหน้าจอการโหลด kernel

Fedora 10 display loading kernel

หน้าจอการรันโปรแกรมต่างๆ

หลังจากเครื่องโหลด kernel เรียบร้อย จะมีการ mount filesystem แล้วรันโปรแกรมต่างๆ ที่ตั้งไว้ให้รันอัตโนมัติตอนบู๊ต หน้าจอนี้สามารถแสดงได้โดยการลบคำว่า rhgb ในบรรทัดของคอนฟิก kernel

ตัวอย่างการแก้ไขไฟล์ grub.conf  เพื่อแสดงหน้าจอการรันโปรแกรมต่างๆ

[root@fc10-b1 ~]# cat /boot/grub/grub.conf
...
title Fedora (2.6.27.5-117.fc10.i686)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686 ro root=UUID=f4eb7778-f7bc
    initrd /initrd-2.6.27.5-117.fc10.i686.img

ตัวอย่างหน้าจอการรันโปรแกรมต่างๆ

Fedora 10 display running program

Leave a Reply

Your email address will not be published.