การเปลี่ยนชื่อเครื่อง (hostname) ใน Fedora 9

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเปลี่ยนชื่อเครื่อง (hostname) ใน Fedora ด้วยวิธีแก้ไขไฟล์คอนฟิกโดยตรง ไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยในการแก้ไข ในตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยนชื่อเครื่องจากชื่อ oldname.your-domain.com ไปเป็น newname.your-domain.com

หมายเหตุ บทความนี้อธิบายเฉพาะการเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งหลังจากเปลี่ยนชื่อนั้แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อในคอนฟิกส่วนอื่นๆ ด้วยเช่น ใน Mail Server, Web Server, File Sharing Server หรือชื่อที่ลงทะเบียนไว้ใน DNS Server

ตรวจสอบชื่อเครื่อง (hostname) ก่อนการเปลี่ยนแปลง
คุณสามารถใช้คำสั่ง hostname เพื่อตรวจสอบชื่อ hostname ที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้

ตัวอย่างการตรวจสอบชื่อเครื่อง (hostname)

[root@oldname ~]# hostname
oldname.your-domain.com

การแก้ไขคอนฟิกไฟล์
โดยดีฟอลต์แล้วใน Fedora จะมีอยู่สองไฟล์ที่เก็บชื่อเครื่อง คือไฟล์ /etc/hosts และไฟล์ /etc/sysconfig/network

ตัวอย่างไฟล์ /etc/hosts

[root@oldname ~]# cat /etc/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1       oldname.your-domain.com oldname localhost.localdomain localhost oldname
::1             localhost6.localdomain6 localhost6

ตัวอย่างไฟล์ /etc/sysconfig/network

[root@oldname ~]# cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=oldname.your-domain.com
IPV6_DEFAULTGW=

วิธีการเปลี่ยนคือ เปลี่ยนคอนฟิกทั้งสองไฟล์ โดยเปลี่ยนจาก oldname เป็น newname ทั้งหมด แล้ว reboot เครื่องเพื่อให้คอนฟิกชื่อเครื่องใหม่มีผล

ตรวจสอบชื่อเครื่อง (hostname) หลังจากแก้ไข
ใช้คำสั่ง hostname เพื่อตรวจสอบชื่อ hostname ชื่อใหม่ได้

[root@newname ~]# hostname
newname.your-domain.com

One thought on “การเปลี่ยนชื่อเครื่อง (hostname) ใน Fedora 9”

  1. ผมใช้ CentOS 5.5 ก็ใช้ได้ ขอบคุณสำหรับคำตอบ ที่ดีของท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.